Zasady organizacji zdalnego nauczania
w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania – PSP im. St. Wyspiańskiego
w okresie zawieszenia zajęć w szkole na czas 12.03.2020-10.04.2020

 1. Szkoła prowadzi realizację zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania według obowiązującego dotychczas planu lekcji.
 2. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami jest poczta e-mail.
  Każdy nauczyciel dodatkowo ustala z daną grupą dostępne dla wszystkich uczniów z danej grupy kanały kontaktu: grupa na Facebooku, Messenger, platformy do zdalnej komunikacji z grupą umożliwiające wspólną zdalną pracę w tym samym czasie za pomocą między innymi wideokonferencji np. Microsoft Teams, Zoom, Skype itp.
 3. Uczniowie i nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty codziennie. Sprawdzanie wiadomości w weekendy pozostaje na zasadzie dobrowolności.
 4. Nauczyciele realizują swoje zadania poprzez przesyłanie swoich materiałów oraz łączenie się z grupą online za pomocą ustalonych kanałów komunikacji, w dniach i godzinach zgodnych z tygodniowym planem zajęć.
 5. Podczas pierwszego zdalnego kontaktu każdy nauczyciel ustala z grupą szczegółowe zasady współpracy, m. in. sposób i terminy rozliczania realizowanych prac i zadań oraz zasady ich oceniania.
 6. W trakcie zajęć na odległość nauczyciele przesyłają uczniom:
  1. informacje o zakresie materiału do zrealizowania,
  2. opracowane przez siebie, autorskie materiały, instrukcje w postaci plików tekstowych, tutoriali do nauki programów, filmów wideo do poszczególnych treści programowych itp,
  3. linki do opracowań, filmów, tutoriali i innych materiałów dostępnych w sieci,
  4. zadania do samodzielnej realizacji z opisem instrukcji, wskazówek do ich wykonania oraz z podaniem informacji o terminie ich wykonania,
  5. korekty, uwagi i omówienia do wysłanych przez uczniów prac/zadań/projektów, na poszczególnych, ustalonych przez nauczyciela etapach pracy,
  6. inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.
 7. Uczniowie pracują według podanych wskazówek, w razie trudności kontaktują się z nauczycielem wykorzystując ustalone formy komunikacji.
 8. Uczniowie przesyłają kolejne etapy pracy/projektu do korekty nauczycielowi, według zasad i terminów ustalonych przez nauczyciela.
 9. Wykonane prace/projekty mogą podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację
  o prawidłowo wykonanej pracy lub przesyła informację o konieczności dokonania korekty.
 10. Uczeń ma możliwość wykonywania zadanych przez nauczyciela prac w dowolnym momencie dnia, dogodnym dla siebie i przesłania ich nauczycielowi zgodnie z wyznaczonym terminem, oprócz zadań, które nauczyciel określił, jako wykonywane wspólnie w czasie zajęć online.
 11. Nauczyciele ewidencjonują uczestnictwo uczniów w zdalnym nauczaniu.