Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania powstało w 2015 roku poprzez wyodrębnienie z Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania – Policealnego Studium Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego, w osobną strukturę, systemu zaocznego.

Szkoła wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN pod nr 780/86/2015.

Szkoła zaoczna jest szkołą autorską i nie posiada uprawnień szkoły publicznej.

Systemy do wyboru:

  • zaoczny weekendowy,
  • zaoczny – dwa dni w tygodniu po południu,
  • zaoczny – dwa dni w tygodniu przed południem.

Nauka trwa od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.

Ilość godzin lekcyjnych: 400 (I rok: 200 + II rok: 200)

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.

Istnieje możliwość przerwania nauki po zaliczeniu pierwszego roku. Słuchacz otrzymuje wówczas wystawione przez LSSiP zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu z realizowanej specjalności.

Po dwóch latach nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.