Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania powstało w 2015 roku poprzez wyodrębnienie z Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania – Policealnego Studium Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego, w osobną strukturę, systemu zaocznego.

Szkoła wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN pod nr 780/86/2015.

Szkoła zaoczna jest szkołą autorską i nie posiada uprawnień szkoły publicznej.

Nauka w systemie zaocznym trwa 2 lub 4 semestry i odbywa się w weekendy. Nauka kończy się egzaminem dyplomowym – obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.