facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

System: zaoczny weekendowy lub popołudniowy (do wyboru). Nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.

Ilość godzin lekcyjnych: 440 (I rok: 240 + II rok: 200)

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.

Istnieje możliwość przerwania nauki po zaliczeniu pierwszego roku. Słuchacz otrzymuje wówczas wystawione przez LSSiP zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu z realizowanej specjalności.

Specyfika specjalności Projektowanie Graficzne

Opłaty – 2021/2022

Wpisowe: 200 zł

Czesne za I rok: 3500 zł

Przy płatnościach za semestr: 1800 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 370 zł

Czesne za II rok: 3200 zł

Przy płatnościach za semestr: 1650 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 340 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

  • zajęcia według programu autorskiego,
  • naukę w pracowniach graficznych wyposażonych w pełen pakiet oprogramowania Adobe,
  • zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu po roku nauki lub dyplom ukończenia Studium po 2-letnim cyklu i po zdaniu egzaminu dyplomowego,
  • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji.

pobierz podanie

Nauka na specjalności Projektowanie graficzne ma na celu wykształcenie Twórcy-Projektanta i przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności lub podjęcia pracy w dziedzinie projektowania graficznego.
Kształcenie w ramach specjalności Projektowanie graficzne obejmuje kompleksowe zdobywanie umiejętności praktycznych oraz przyswajanie teorii i rozwijanie świadomego wypowiadania się w obszarze szeroko rozumianego projektowania graficznego. Prowadzone zajęcia – wykłady/ćwiczenia/konsultacje mają na celu przygotować słuchaczy do aktywnego i kreatywnego myślenia oraz działania w obrębie grafiki projektowej, a także wykształcić ich na świadomych i odpowiedzialnych projektantów.

Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, podstawy projektowania) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnię plastyczną.

Program

Program nauczania umożliwia słuchaczowi opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego projektowania graficznego. Pozwala m.in. na: zapoznanie się ze specyfiką specjalizacji, naukę planowania pracy, poznanie podstawowych terminów i pojęć związanych z projektowaniem, opanowanie obsługi programów pakietu Adobe.

Jednak główny nacisk w programie dydaktycznym kładziemy na praktyczne metody nauki i zadania. To one najlepiej rozwijają słuchacza w obszarach niezbędnych w pracy projektanta, takich jak: tworzenie ilustracji, podstawowe zasady edycji fotografii, projektowanie plakatu, typografia, grafika warsztatowa, dtp, digital painting, projektowanie opakowań, projektowanie znaków i systemów identyfikacji wizualnych, wizualizacja danych i procesów (infografika), projektowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych wraz z podstawowymi zasadami user expericnce, projektowanie edytorskie i wydawnicze (m.in. ulotki, katalogi, broszury, książki), animacja, grafika 3d, projektowanie do mediów społecznościowych, outdoor i reklama wielkoformatowa, profesjonalna dokumentacja i prezentacja swoich prac.

Słuchacz zdobywa także wiedze na temat historii grafiki, ale również współczesnych trendów w projektowaniu.

Program nauczania obejmuje ponadto aspekty związane z prawem autorskim, marketingiem i przedsiębiorczością.

Zajęcia odbywają się w oparciu o systemy operacyjne Windows/MAC. Pracownie grafiki wyposażone są w stanowiska z pełnym pakietem Adobe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie technologii graficznych – stosuje w pracy projektowej tradycyjne i nowoczesne techniki i technologie. Potrafi biegle posługiwać się programami graficznymi i umie wykorzystywać je w sposób kreatywny do realizacji własnych projektów. Posiada umiejętność profesjonalnej edycji cyfrowej i przygotowania projektów do druku. Uczeń projektuje i realizuje przekaz wizualny, wykorzystując różne, odpowiednio dobrane materiały i technologie. Posiada umiejętność kreatywnego myślenia, potrafi świadomie wykorzystywać środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego. Absolwent posiada wiedzę również z zakresu rynku marketingowego i prawa autorskiego.

Dlaczego warto się u nas uczyć

  • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
  • bardzo dobrze wyposażone pracownie
  • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
  • małe grupy
  • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
  • przyjazna atmosfera

Aby zostać słuchaczem kierunku projektowanie graficzne nie jest konieczne wcześniejsze posiadanie wiedzy/doświadczenia w tej dziedzinie – nauka w LSSiP jest nauką całościową i wszechstronną. Wymagana jest natomiast przede wszystkim chęć do pracy, zaangażowanie i podstawowa  umiejętność pracy na komputerze.

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwent kończący kierunek Projektowanie Graficzne w naszej szkole będzie mógł podjąć samodzielne działania w zakresie tworzenia grafiki projektowej (freelancer) jak również będzie przygotowany do pracy m.in.: w agencjach reklamowych, pracowniach projektowych, wydawnictwach, drukarniach, działach marketingu, software housach czy startupach.