Opłaty

Wpisowe: 200 zł

Czesne: 360 zł/m-c x 10 miesięcy

Rabaty przy wpłacie semestralnej i rocznej:
Semestr: 1750 zł, Rok: 3420 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu,
 • podstawowe narzędzia i materiały do pracy,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • dyplom ukończenia Studium

pobierz podanie

Specjalność: REKLAMA WIZUALNA NOWOŚĆ
System: zaoczny (weekendy dwa razy w miesiącu) nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Ilość godzin: 250

Specyfika specjalności Reklama Wizualna

Celem działań edukacyjnych na specjalności reklama wizualna jest wyposażenie słuchaczy w ogół umiejętności i wiedzy z zakresu szeroko pojętego projektowania graficznego, kreowania przekazu wizualnego z wykorzystaniem współczesnych technik stosowanych w komunikacji wizualnej, reklamie. Proces kształcenia przebiega w oparciu o dobrze wyposażone pracownie projektowe oraz wykształconą, dobrze przygotowaną kadrę posiadającą zarówno wiedzę teoretyczną z zakresu nauczanej specjalności, ale również praktyczną znajomość realiów rynku pracy.

Program

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, pokazów oraz ćwiczeń praktycznych w dobrze wyposażonych pracowniach.

Treści:

 • Artystyczne i racjonalne przesłanki kształtowania komunikatu wizualnego.
 • Funkcje i formy reklamy, komunikacji wizualnej.
 • Przekład informacji na język wizualny.
 • Obraz i litera w kontekście funkcjonalno – estetycznym.
 • Psychofizjologiczne mechanizmy percepcji.
 • Środki wyrazu plastycznego, a działania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Grafika w kreowaniu form przestrzennych. Projektowanie systemów informacji wizualnej, przestrzeni ekspozycyjnych oraz ich przedstawianie w formie cyfrowej, wydrukach wielkoformatowych.
 • Racjonalność, funkcjonalność, estetyka w kształtowaniu przestrzeni. Zagadnienia ergonomii w reklamie.
 • Systemy i formy notacji i prezentacji projektów dwuwymiarowych i trójwymiarowych: rysunek techniczny i zawodowy; pełna dokumentacja projektowa. Zapis cyfrowy projektu.
 • Techniki i technologie stosowane w reklamie wizualnej.

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania w wybranej specjalności.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

 • Kreatywne myślenie i działanie, wyrażanie własnych poglądów artystycznych,
 • Świadome posługiwanie się językiem plastycznym w projektowaniu graficznym,
 • Samodzielne konstruowanie przekazu wizualnego,
 • Sprawne posługiwanie się profesjonalnym oprogramowaniem graficznym w procesie twórczym,
 • Umiejętność kreowania graficznych struktur funkcjonalnych, opartych o współczesne techniki i technologie komunikacji wizualnej, reklamy,
 • Umiejętność łączenia zasad funkcjonalności, estetyki, techniki i technologii,
 • Umiejętność profesjonalnego przygotowania do edycji cyfrowej i druku,
 • Umiejętność profesjonalnego dokumentowania i prezentowania własnych poglądów artystycznych,
 • Umiejętność profesjonalnego dokumentowania i prezentowanie dokonań twórczych,
 • Wiedza z zakresu technik i technologii stosowanych w szeroko pojętej komunikacji wizualnej

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie projektowe
 • kadra profesjonalnych, bardzo dobrze przygotowanych wykładowców specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • praca w małych grupach
 • możliwość kontaktu z wykładowcami on-line również w czasie pomiędzy zajęciami,
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Nasi absolwenci mogą:

 • podjąć prace w agencjach reklamowych, studiach graficznych, pracowniach projektowych, drukarniach (prepress), działach promocji i marketingu małych i dużych przedsiębiorstw
 • prowadzić własną działalność w zakresie projektowania graficznego,
 • prowadzić własną działalność w zakresie projektowania i realizacji form komunikacji wizualnej, reklamy w przestrzeni publicznej,
 • wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w promocji, reklamie własnej firmy.