facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: TECHNIKI GRAFICZNE
Specjalizacja: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Zawód: PLASTYK
System: stacjonarny, tryb: dzienny (zajęcia od poniedziałku do piątku)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry), nauka od września do czerwca
Ilość godzin: 30 godz. zajęć tygodniowo

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000.
Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzja Ministra Kultury nr DEA-V-805/5124/02/PS i wydaje dyplomy państwowe.

Specyfika specjalności Projektowanie graficzne

Opłaty

Wpisowe: 250 zł

Czesne 650 zł miesięcznie

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego,
 • naukę w pracowniach graficznych wyposażonych w pełen pakiet oprogramowania Adobe,
 • dyplom państwowy po po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • legitymację szkolną,
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji

pobierz podanie

Nauka na specjalności Projektowanie graficzne ma na celu wykształcenie Twórcy-Projektanta i przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności lub podjęcia pracy w dziedzinie projektowania graficznego. Kierunek ten przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.
Kształcenie w ramach specjalności Projektowanie graficzne obejmuje kompleksowe zdobywanie umiejętności praktycznych oraz przyswajanie teorii i rozwijanie świadomego wypowiadania się w obszarze szeroko rozumianego projektowania graficznego z uwzględnieniem aspektu druku jak i potrzeb internetu.

Prowadzone zajęcia – wykłady/ćwiczenia/konsultacje mają na celu przygotować słuchaczy do aktywnego i kreatywnego myślenia oraz działania w obrębie grafiki projektowej,a także wykształcić ich na świadomych i odpowiedzialnych projektantów.

Ważnym elementem w procesie edukacyjnym jest kształtowanie w słuchaczu umiejętności właściwego lokowania sztuki użytkowej w kontekście kulturowym. Kierunek kształtuje umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością.
Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, rzeźba) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnie plastyczną.

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w  specjalności Projektowanie graficzne.

Program

Program nauczania umożliwia słuchaczowi opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego projektowania graficznego. Pozwala m.in. na: zapoznanie się ze specyfiką specjalizacji, naukę planowania pracy, poznanie podstawowych terminów i pojęć związanych z projektowaniem, opanowanie obsługi programów pakietu Adobe.

Jednak główny nacisk w programie dydaktycznym kładziemy na praktyczne metody nauki i zadania. To one najlepiej rozwijają słuchacza w obszarach niezbędnych w pracy projektanta, takich jak: tworzenie ilustracji, podstawowe zasady edycji fotografii, projektowanie plakatu, typografia, grafika warsztatowa, dtp, digital painting, projektowanie opakowań, projektowanie znaków i systemów identyfikacji wizualnych, wizualizacja danych i procesów (infografika), projektowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych wraz z podstawowymi zasadami user expericnce, projektowanie edytorskie i wydawnicze (m.in. ulotki, katalogi, broszury, książki), animacja, grafika 3d, projektowanie do mediów społecznościowych, outdoor i reklama wielkoformatowa, profesjonalna dokumentacja i prezentacja swoich prac.

Słuchacz zdobywa także wiedze na temat historii grafiki, ale również współczesnych trendów w projektowaniu.

Program nauczania obejmuje ponadto aspekty związane z prawem autorskim, marketingiem i przedsiębiorczością.

Ważnym elementem programu jest możliwość realizowania w trakcie zajęć tematów konkursowych z zakresu projektowania graficznego, a także poznanie prawa autorskiego, by móc w przyszłości wdrożyć jego zasady do własnych działań.
Zajęcia odbywają się w oparciu o systemy operacyjne Windows/MAC. Pracownie grafiki wyposażone są w stanowiska z pełnym pakietem Adobe Master Collection.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie technologii graficznych – stosuje w pracy projektowej tradycyjne i nowoczesne techniki i technologie. Potrafi biegle posługiwać się programami graficznymi i umie wykorzystywać je w sposób kreatywny do realizacji własnych projektów. Posiada umiejętność profesjonalnej edycji cyfrowej i przygotowania projektów do druku. Uczeń projektuje i realizuje przekaz wizualny, wykorzystując różne, odpowiednio dobrane materiały i technologie. Posiada umiejętność kreatywnego myślenia, potrafi świadomie wykorzystywać środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego. Absolwent posiada wiedzę również z zakresu rynku marketingowego i prawa autorskiego.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • państwowy dyplom na zakończenie nauki
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwent kończący kierunek Projektowanie Graficzne w naszej szkole będzie mógł podjąć samodzielne działania w zakresie tworzenia grafiki projektowej (freelancer) jak również będzie przygotowany do pracy m.in.: w agencjach reklamowych, pracowniach projektowych, wydawnictwach, drukarniach, działach marketingu, software housach czy startupach.